605 107 839

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych „RODO” przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Nefretete medical & spa.

1. Dane Administratora Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Nefretete medical & spa z siedzibą w Radomiu przy ul. Głównej 12, (26-600) Radom należące do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „HUBER” Zygmunt Skarbek z siedzibą w Kowali, Augustów 38, 26-624 KOWALA,
NIP: 796-010-55-46, REGON: 670-54-62-14  (dalej „Nefretete medical & spa”)

Telefon/Fax +48 303 19 05, +48 330 89 98

Adres email: recepcja@spa-radom.pl

Strona:  nefretete-medispa.pl

2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

w celu realizacji umowy na wykonanie zabiegów kosmetycznych zgodnie z Ofertą Nefretete medical & spa – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
w celu realizacji umowy sprzedaży towarów będących w Ofercie Nefretete medical & spa- na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Nefretete medical & spa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.:
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Nefretete medical & spa,
marketingu produktów i usług własnych Nefretete medical & spa;
w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi.

3. Kategorie przetwarzania danych

Nefretete medical & spa  przetwarza następujące dane osobowe:

a) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, , numer telefonu, adresu e-mail w celu realizacji umowy, w tym potwierdzania terminu wizyt;
b) dane wizerunkowe w zakresie wykorzystywania monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
c) dane wizerunkowe do celów dokumentacji wykonanych zabiegów po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą;
d) dane wizerunkowe do celów marketingu usług własnych tylko po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą;
e) szczególne kategorie danych tj. dane dotyczące zdrowia w zakresie związanym z wykonaniem zabiegów kosmetycznych.

4. Okres przechowywani danych

Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia przez Nefretete medical & spa usług oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czyli do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Nefretete medical & spa przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/ UE/

6. Odbiorcy danych

Twoje  dane możemy przekazywać podmiotom, z których usług korzystamy w swojej działalności:

w celu wykonania umowy podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Nefretete medical & spa w zakresie dostawy systemu do organizacji i zarządzania,
w celu wykonania zabiegów kosmetycznych pracownikom i współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych,
podmiotom, którym powierzyliśmy  przetwarzanie danych osobowych, w tym:
w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności,
w zakresie obsługi systemów informatycznych.

7. Przysługujące Ci prawa

W procesie przetwarzania danych dbamy o realizację Twoich  praw. Przysługują Ci następujące uprawnienia:

prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji w/w praw skontaktuj się z nami:

mailowo adres: ul. Główna 12, 26-600 Radom
pisemnie na adres: recepcja@spa-radom.pl

Nefretete medical & spa udziela informacji związanych z realizacją w/w praw bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych, Nefretete medical & spa nie będzie ich dłużej przetwarzał.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla korzystania z usług Nefretete medical & spa.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

9. Profilowanie

Nefretete medical & spa przetwarzając Twoje dane osobowe nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Środki techniczne i organizacyjne

Nefretete medical & spa stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych. Twoje dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Nefretete medical & spa
ul. Główna 12, 26-600 Radom
tel.: 605 107 839
e-mail: recepcja@spa-radom.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00
sobota 8.00 – 14.00
Polityka prywatności